Facts \ Filmography

Here is a complete filmography of Bruce Lee's career in the movies.

Enter the Dragon (1973)

  aka The Deadly Three
  aka Long zheng hu dou
  aka Operation Dragon

The Game of Death (1972) (Uncompleted)

  No known other titles for this movie

Qi lin zhang (1972)

  aka Bruce Lee and I (USA)
  aka Bruce and I
  aka Fist of Unicorn
  aka Force of Bruce Lee's Fist
  aka The Unicorn Palm

Meng long guojiang (1972)

  aka Fury of the Dragon
  aka Return of the Dragon
  aka Revenge of the Dragon
  aka Way of the Dragon

Jing wu men (1972)

  aka The Chinese Connection
  aka The Iron Hand
  aka School for Chivalry

Tang shan da xiong (1971)

  aka The Big Boss
  aka China Mountain Big Brother
  aka Fists of Fury
  aka Fists of Glory
  aka Tang saan daai hing

Longstreet TV Series (1971)

Walk in the Spring Rain (Fight Choreographer) (1970)

Ironside (1969)

Marlowe (Fight Choreographer) (1969)

The Wrecking Crew (Fight Choreographer) (1969)

Here come the Brides (1968)

Blondie (1968)

Batman (Crossovers) (1966)

The Green Hornet (1966)

  aka The Kato Show

Ren hai gu hong (1958)

  aka The Orphan

Lei yu (1957)

  aka The Thunderstorm

Zao zhi dang cu wo bu jia (1956)

Zha dian na fu (1956)

Gu er xing (1955)

Gu xing xue lei (1955)

Er nu zhai (1955)

  aka We Owe It to Our Children

Ai xia ji (1955)

  aka Love Part 2

Fu zhi guo (1953)

  aka Blame it on Father aka It's Father's Fault

Qian wan ren jia (1953)

Wei lou chun xiao (1953)

  aka In the Face of Demolition

Ci mu lei (1953)

  A Mother's Tears

Ku hai ming deng (1953)

  aka Guiding Light

Ren zhi cu (1951)

  aka The Birth of Mankind aka Infancy

Xi lu xiang (1950)

  aka The Kidaka My Son Ah Chung

Meng li xi shi (1949)

  aka Sai See in the Dream

Fu gui fu yun (1948)

  aka Wealth Is Like a Dream (1948)

The Birth of Mankind (1946)

Golden Gate Girl (1941)